Kim jesteśmy

Kahlenberg Reinsurance & Insurance Sp. z o.o. jest brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym, który funkcjonuje (aktualnie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) od 2012 roku, jako podmiot polskiego rynku ubezpieczeniowego. Do naszych atutów należy kompleksowe myślenie o ochronie ubezpieczeniowej, dzięki któremu możemy optymalizować jej koszty, a także profesjonalizm i mobilność naszego zespołu, dzięki którym Klient może liczyć na codzienne wsparcie i doradztwo.

Status Reinsurance & Insurance

Kahlenberg Reinsurance Insurance Sp. z o.o. o kapitale zakładowym w wysokości 1 382 000,00 zł, opłaconym w całości, z siedzibą w Łomiankach (adres: 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 164, lok. 8), działa jako broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny. Akta rejestrowe Spółki są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000652986, NIP 7010357776, REGON 146361006.

Kahlenberg Reinsurance Insurance jako licencjonowany broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2019 r. poz.1881), pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Czynności brokerskie w Kahlenberg Reinsurance Insurance są prowadzone przez licencjonowanych brokerów, którzy wpisani są do rejestru brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U.2018 poz.2467). Rejestr Pośredników Ubezpieczeniowych jest jawny a informacje w nim zawarte dostępne pod adresem www.rpu.knf.gov.pl

Brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni Kahlenberg RI objęci są ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej oraz legitymują się wymaganym doświadczeniem w zakresie prowadzenia pośrednictwa ubezpieczeniowego. Zgodnie z przepisami ustawy Kahlenberg RI zachowuje w tajemnicy informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich także po rozwiązaniu stosunku umownego z Klientem.

Nasz zespół

Osoby zarządzające firmą, jej założyciele i akcjonariusze, posiadają wieloletnie doświadczenie i wiedzę z dziedziny ubezpieczeń, finansów oraz zarządzania – zdobyte w kraju i zagranicą. Brokerzy i pracownicy Kahlenberg RI działają w imieniu i na rzecz Klienta, kierując się przepisami prawa i kodeksem etyki zawodowej.

Nasz zespół tworzą brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni, wspierani przez analityków rynku ubezpieczeń i rynków finansowych oraz specjalistów, zajmujących się oceną ryzyk inwestycyjnych.

Dzięki posiadanym kompetencjom, doświadczeniu i znajomości rynku ubezpieczeń, w interesie naszych Klientów, poszukujemy rozwiązań alternatywnych, pozwalających na optymalizację kosztów ochrony ubezpieczeniowej.

Jesteśmy brokerem, który działając w Polsce, zbudował rozległą sieć partnerskich relacji z europejskimi towarzystwami ubezpieczeniowymi i firmami brokerskimi o międzynarodowym zasięgu. Naszą działalność na terytorium państw Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/2358 z dnia 21 września 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń (Dz.U. UE L z 2017 r. poz. 341 nr 1).

Zarząd Kahlenberg RI SA

Prezesem Zarządu Kahlenberg Reinsurance & Insurance Spółka Akcyjna jest Wojciech Pszkit, licencjonowany broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie odbył studia na kierunku zdrowie publiczne. Karierę zawodową w sektorze ubezpieczeń rozpoczął jako asystent brokera a następnie asystent w dziale likwidacji szkód w Marsh Sp. z o.o.

Uważam, że usługi brokerskie mają swoją autorską twarz. Twarz brokera i firmy brokerskiej, oferujących produkt ubezpieczeniowy. Broker nie ma produktów ubezpieczeniowych na składzie. Sięga po nie do zasobów zakładów ubezpieczeń, szukając najlepszej dla Klienta ochrony ubezpieczeniowej. W tym sensie podpisuje się pod ofertą, za którą jest współodpowiedzialny.

Wojciech Pszkit jest związany z Kahlenberg RI niemal od początku jej istnienia. Rozpoczął w niej pracę jako specjalista ds. ubezpieczeń i przeszedł przez wszystkie szczeble organizacji, aż do objęcia w 2019 roku funkcji Prezesa Zarządu. Odpowiada między innymi za bieżącą obsługę kluczowych Klientów spółki oraz komunikację z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Poszerza swoją wiedzę w dziedzinie ubezpieczeń poprzez udział w branżowych szkoleniach w Polsce i za granicą. Uczestniczył również w szkoleniach poświęconych zarządzaniu w ubezpieczeniach – między innymi w warsztatach “AXA School of Management.”

Pasjonat sportu i książek o tematyce historycznej.