Usługi doradcze

Naszym Klientom oferujemy usługi doradztwa w zarządzaniu ubezpieczeniami w firmie.            Z doświadczenia wiemy, że często to właśnie usługa konsultingowa, a nie sam proces opracowywania i plasowania produktu ubezpieczeniowego, stanowi istotną wartość dla Klienta. Taka usługa może być również impulsem do analizy wielu innych aspektów działalności firmy czy korporacji.

Audyty ubezpieczeniowe

Według klasycznej definicji audyt ubezpieczeniowy, tzw. survey, służy zobiektywizowanej ocenie jakości ochrony ubezpieczeniowej, jaką zapewniają lub mogą zapewnić firmie ubezpieczenia. Przygotowując audyt ubezpieczeniowy broker wspólnie z Klientem definiuje istniejące lub potencjalne ryzyka, które mogą wystąpić w działalności firmy.

Audyt ubezpieczeniowy stanowi punkt wyjścia do przygotowania programu i planu ochrony ubezpieczeniowej dla przedsiębiorstwa lub Klienta indywidualnego.

Audyt ubezpieczeniowy obejmuje kilka etapów. Pierwszy z nich to wspólna z Klientem identyfikacja obszarów podwyższonego ryzyka w działalności firmy. W drugim etapie przeprowadzana jest inwentaryzacja i analiza istniejącej ochrony ubezpieczeniowej. Następnie dokonywana jest ocena ochrony ubezpieczeniowej pod kątem jej dopasowania do profilu i katalogu potencjalnych lub występujących w działalności firmy ryzyk. W oparciu o tę wieloetapową analizę zespół brokerów, analityków i specjalistów przygotowuje rekomendacje dotyczące poprawy i optymalizacji ochrony ubezpieczeniowej w aspekcie jej zakresu i kosztów.

Zarządzanie ryzykiem, wsparcie procesów operacyjnych

W zarządzaniu ryzykiem mamy do czynienia z procesem diagnozy i sterowania. Prowadzi on z jednej strony do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych zagrożeń oraz określenia charakteru i rozmiarów strat, jakie mogą one przynieść. Z drugiej, do przygotowania systemów ochrony, które mają wyeliminować lub zamortyzować skutki zdiagnozowanych zagrożeń.

Wsparcie Kahlenberg RI w zakresie zarządzania ryzykiem obejmuje zarówno pomoc na etapie analizy i oceny ryzyk strategicznych, jak również operacyjnych.

Analiza i ocena ryzyka powiązana z dobrą znajomością polskiego i międzynarodowego rynku ubezpieczeń pozwala nam na dobór dobrze dopasowanych produktów i rozwiązań ubezpieczeniowych, które minimalizują lub eliminują ryzyka.

Z procesem zarządzania ryzykiem powiązane jest nasze wsparcie procesów operacyjnych dotyczących ubezpieczeń. W tym zakresie służymy pomocą przy optymalizacji procesów, opracowywaniu i wdrożeniu wewnętrznych procedur operacyjnych, budowie systemów raportowania oraz przygotowywania wzorów wewnętrznych dokumentów ubezpieczeniowych (dokumenty polisowe/certyfikaty, dokumenty związane z realizacją umów ubezpieczeń oraz likwidacją szkód).

Wsparcie transakcji połączenia lub kupna podmiotów

Zespół Kahlenberg RI posiada kompetencje i doświadczenie w zakresie wsparcia (w obszarze ubezpieczeń) firm i organizacji gospodarczych w prowadzeniu połączeń (fuzji) lub kupna podmiotów, których celem jest ich dążenie do wzrostu pozycji rynkowej, dywersyfikacji produktowej czy rynkowej.

Nasza pomoc może obejmować wszystkie etapy transakcji kapitałowych, w tym proces ubezpieczeniowego due dilligence oraz sfinalizowania transakcji umową z jej zabezpieczeniem, dzięki doborowi i zastosowaniu finansowych produktów ubezpieczeniowych (Warranty & Indemnity Insurance).

Nasza oferta obejmuje również wsparcie procesu zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w okresie przejściowym (post acquisition). Kahlenberg RI posiada w tym obszarze doświadczenie doradcze zarówno z rynku polskiego, jak również rynków europejskich i międzynarodowych.