Obowiązek informacyjny (RODO)

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kahlenberg Reinsurance Insurance Sp. z o.o. (dalej: Kahlenberg). Możesz się z nami skontaktować:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres office@kahlenbergbroker.com;
  2. listownie na adres: Kahlenberg Reinsurance Insurance Sp. z o.o., ul. Warszawska 164 lok. 8, 05-092 Łomianki.
 1. Kahlenberg wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres iod@kahlenbergbroker.com;
  2. listownie na adres: Kahlenberg Reinsurance Insurance Sp. z o.o., ul. Warszawska 164 lok. 8, 05-092 Łomianki z dopiskiem „IODO”.
 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
  1. podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy (np. przygotowanie oferty), zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. B RODO);
  2. realizacji procesu likwidacji szkody (art.6 ust.1 lit. f oraz 9 ust.2 lit. g RODO);
  3. rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (art.6 ust.1 lit. c RODO);
  4. podejmowanie czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym (art.6 ust.1 lit. f RODO);
  5. realizacji procesu rekrutacji i wykonania związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu pracy (art.6 ust.1 lit. a RODO);
  6. wykonywania umowy o udział w programie lojalnościowym, w tym oferowania Ci zniżek, bonusów, rabatów (art.6 ust.1 lit. b RODO);
  7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art.6 ust.1 lit. f RODO lub 9 ust.2 lit f RODO);
  8. w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą oferowania produktów i usług, w tym produktów i usług podmiotów trzecich (art.6 ust.1 lit. f RODO).
 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  2. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  3. prawo sprostowania Twoich danych;
  4. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo przenoszenia danych;
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Twoje dane udostępniamy:
  1. uprawnionym do tego organom lub instytucjom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. kontrahentom, z którymi mamy podpisane umowy na realizację usług pocztowych, kurierskich, księgowych, prawniczych lub dostawcami usług IT;
  3. towarzystwom ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym, agentom ubezpieczeniowym oraz brokerom, z którymi współpracujemy w zakresie realizacji umów ubezpieczenia oraz podmiotom zajmującym się likwidacją szkód;
  4. po wyrażeniu przez Ciebie zgody, podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 1. Retencja Twoich danych osobowych jest uzależniona od celu ich przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:
  1. do momentu wycofania zgody, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda;
  2. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (termin przedawnienia wynosi od 3 do 20 lat w zależności od celu przetwarzania, gdy podstawą przetwarzania jest umowa;
  3. przez 3 miesiące, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przygotowania oferty), ale umowa nie została zawarta;
  4. gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny – przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;
  5. przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku działań marketingowych i handlowych wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 2. Twoje dane osobowe przetwarzamy na terytorium Polski lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 3. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowanie).