Nasze specjalizacje

Kahlenberg RI specjalizuje się w ubezpieczeniach wybranych dziedzin i sektorów działalności gospodarczej, w tym w ubezpieczeniach inwestycji infrastrukturalnych, ubezpieczeniach sportowych, ochronie ubezpieczeniowej firm produkcyjnych różnej wielkości oraz ubezpieczeniach instytucji finansowych i podmiotów rynku kapitałowego. Szczególną specjalizacją Kahlenberg RI jest tworzenie i realizacja międzynarodowych programów ubezpieczeniowych dla firm, które prowadzą działalność produkcyjną, handlową i usługową na rynkach globalnych.

Inwestycje infrastrukturalne​

Kahlenberg RI jest firmą, która ma udokumentowane doświadczenie w kompleksowym wsparciu inwestora bądź Generalnego Wykonawcy w przygotowaniu inwestycji już na bardzo wczesnym etapie jej planowania i realizacji. Analizy założeń i harmonogramów inwestycji po kątem ochrony ubezpieczeniowej pozwalają zwiększyć poziom bezpieczeństwa całości przedsięwzięcia oraz jego kolejnych etapów.

Doradztwo przy tworzeniu zapytań ofertowych (SIWZ), z odpowiednim określeniem niezbędnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jest istotnym elementem zarządzania ryzykami w projekcie. Kwestie ubezpieczeniowe stanowią także ważną część negocjacji z instytucjami finansowymi, które są dawcami kapitału finansującego inwestycję.

Jesteśmy również doświadczonym partnerem przy tworzeniu i wdrażaniu światowego standardu związanego z zarządzaniem obszarem ubezpieczeń w projektach inwestycyjnych w formule „pod klucz”, tj. modelu OCIP (Owner Controled Insurance Program) i CCIP (Contractor Controled Insurance Program).

Specjalizujemy się i oferujemy:

UBEZPIECZENIA RYZYK FINANSOWYCH I TECHNICZNYCH

gwarancje wadialne, należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek itd.;

ubezpieczenie kredytu kupieckiego i należności handlowych;

ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu CAR (Contrctor’s All Risks);

ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu, strat i szkód związanych z montażem, testowaniem i uruchomieniem parku maszynowego EAR (Erection All Risks);

ubezpieczenie utraty zysku (BI – Business Interruption), w tym również w wyniku uszkodzenia i zniszczenia maszyn MLOP (Machinery Loss of Profit) oraz sprzętu elektronicznego ELOP;

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk EEI (Electronic Equipment Insurance);

ubezpieczenie ryzyk transportowych – cargo.

UBEZPIECZENIA RYZYK FINANSOWYCH I TECHNICZNYCH

ubezpieczenie NNW pracowników budowalnych;

ubezpieczenie OC zawodowe architekta i projektanta;

ubezpieczenie OC zawodowe podwykonawców, z dedykowanymi limitami na dany projekt;

ubezpieczenie OC przewoźnika lub spedytora.

Sport i widowiska sportowe

Kahlenberg RI od początku swojego istnienia specjalizuje się w ubezpieczaniu sportu, instytucji i organizacji sportowych, widowisk i imprez sportowych oraz zawodników – uprawiających sport zawodowo i amatorów. Jesteśmy firmą brokerską, która współuczestniczyła w kreowaniu produktów ubezpieczeniowych – dedykowanych różnym dyscyplinom sportu.

W naszej ofercie znajdują się nowoczesne ubezpieczenia dla sportowców rożnych dyscyplin, które łączą tradycyjne NNW z ubezpieczeniem zdrowotnym, zapewniając w razie urazu lub kontuzji zawodnika pokrycie kosztów specjalistycznego leczenia i rehabilitacji.

Dzięki współpracy z wybranymi zakładami ubezpieczeń jesteśmy zdolni do kreacji indywidualnych ubezpieczeń dla sportowców klasy mistrzowskiej, oczekujących specjalnej ochrony ubezpieczeniowej ich zawodowej kariery.

Specjalizujemy się i oferujemy:

UBEZPIECZENIA OSÓB/ZAWODNIKÓW WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH SPORT

ubezpieczenia kosztów leczenia wraz z pokryciem kosztów diagnostyki, zabiegów operacyjnych i rehabilitacji w ramach nowoczesnego ubezpieczenia NNW (odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu + koszty specjalistycznej opieki zdrowotnej);

ubezpieczenia kosztów leczenia dla osób wyczynowo uprawiających sport poza granicami RP (w tym kosztów ratownictwa i utraty bądź zniszczenia specjalistycznego sprzętu sportowego);

ubezpieczenie OC dla uprawiających sport wyczynowo.

UBEZPIECZENIA DLA ZWIĄZKÓW I KLUBÓW SPORTOWYCH

ubezpieczenie majątku klubu, w tym obiektów sportowych, sprzętu i środków transportu;

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla menedżerów sportowych;

ubezpieczenie kontraktów zawodniczych oraz utraty „wartości” zawodnika;

ubezpieczenie OC dla uprawiających sport wyczynowo.

UBEZPIECZENIA MASOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH I EVENTÓW

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych, wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów;

ubezpieczenie ryzyka odwołania imprezy powstałego z powodu zdarzenia losowego (event cancelation), pokrywającego m.in. koszty związane ze zwrotem pieniędzy za zakupione bilety czy wynajęcia obiektu jak również utracone zyski;

ubezpieczenie od ryzyka ataku terrorystycznego podczas masowej imprezy sportowej;

ubezpieczenie NNW uczestników imprezy masowej;

ubezpieczenie wspierające atrakcyjność imprezy sportowej (np. whole in one).

Korporacje i międzynarodowe programy ubezpieczeniowe

Kahlenberg Reinsurance Insurance należy do polskich firm brokerskich, które działają na otwartym, międzynarodowym rynku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, oferując swoim Klientom dostęp do konkurencyjnych produktów ochrony ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Współpracę z naszymi europejskimi i globalnymi partnerami traktujemy jako narzędzie optymalizacji kosztów ochrony ubezpieczeniowej polskich, i działających w Polsce firm.

KORPORACJE PRZEMYSŁOWE, HANDLOWE I USŁUGOWE

Specjalizujemy się w obsłudze obszaru ubezpieczeń przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych z polskim kapitałem oraz korporacji z kapitałem zagranicznym, działających w Polsce. Naszymi Klientami są korporacje i firmy z branży finansowej, chemicznej, petrochemicznej, spożywczej, energetycznej oraz drzewnej. Większość z nich działa na rynkach europejskich i w skali globalnej.

Przygotowując programy ochrony ubezpieczeniowej dla firm działających w skali globalnej, Kahlenberg RI analizuje i definiuje ryzyka ubezpieczeniowe związane ze skalą ich działalności i specyfiką funkcjonowania na rynkach lokalnych, biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne, kulturowe oraz underwriting ubezpieczycieli, określających typowe ryzyka dla poszczególnych krajów i regionów.

Do katalogu ochrony ubezpieczeniowej należą również ryzyka związane z samym procesem produkcyjnym. Oprócz ryzyk związanych z posiadanym mieniem lub produktem wspieramy naszych Klientów w obszarze dystrybucji w kraju oraz poza terytorium RP, tworząc programy wierzytelności handlowych.

Do naszych Klientów reprezentujących korporacje i firmy, działające w skali globalnej, adresujemy również grupowy program ubezpieczeń na życie, który zabezpiecza samego pracownika oraz jego najbliższych w razie wypadku lub nagłego zachorowania. Uzupełnieniem programu jest oferta ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczeń zdrowotnych (umożliwiających dostęp do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych).

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY UBEZPIECZENIOWE

Wśród naszych specjalizacji znajduje się unikatowy produkt i usługa brokerska – międzynarodowe programy ubezpieczeniowe. Oferujemy je polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym, prowadzącym działalność wytwórczą i usługową w Polsce, które obecne są na rynkach globalnych.

Międzynarodowe programy ubezpieczeniowe to model zarządzania ubezpieczeniami stosowany przez międzynarodowe korporacje, posiadające swoje aktywa w wielu krajach, chcące je zabezpieczyć według jednego spójnego i zunifikowanego standardu, przy zachowaniu lokalnej specyfiki i obowiązującego systemu prawnego.

Celem wdrożenia międzynarodowego programu ubezpieczeniowego jest poza wszystkim osiągnięcie efektywności ekonomicznej w zakresie ubezpieczeń w całej grupie czy koncernie.

Dzięki współpracującymi z Kahlenberg RI brokerami międzynarodowymi, jesteśmy w stanie obsłużyć w ramach programu wszystkie kraje świata. Oznacza to, że Kahlenberg RI we współpracy z międzynarodowymi brokerami przygotowuje dokumentację ubezpieczeniową zgodną z wymogami miejscowej jurysdykcji oraz krajowymi standardami ubezpieczeń.

Ważnym elementem, gwarantującym efektywne zarządzanie ubezpieczeniami w grupie kapitałowej czy koncernie, jest doświadczenie Kahlenberg RI w organizacji i zarządzaniu sferą obsługi takich programów. Obieg dokumentów, płatność i podział składek/alokacji na poszczególne spółki w grupie/holdingu oraz obsługa szkód w miejscu ich powstania – odbywa się przy wykorzystaniu własnego know – how oraz wsparciu dedykowanego programowi systemu informatycznego.

Kahlenberg RI oferuje również możliwość organizacji międzynarodowych programów w zakresie ubezpieczeń na życie. Współpracujemy z poolami ubezpieczeniowymi, przy udziale których możemy budować zharmonizowaną politykę ubezpieczeń na życie w całej grupie kapitałowej lub holdingu, bez ograniczeń geograficznych.

Instytucje finansowe

Kahlenberg RI posiada doświadczenie w ubezpieczeniach instytucji finansowych, banków, funduszy private equity lub venture capital, firm leasingowych oraz innych podmiotów obszaru finansów i rynku kapitałowego. Do dyspozycji naszych Klientów stawiamy wiedzę o ryzykach związanych z funkcjonowaniem rynków finansowych i kapitałowych oraz oferujemy programy ubezpieczeniowe, których celem jest amortyzacja ich potencjalnie negatywnych skutków.

Z uwagi na potrzebę zaaranżowania wysokich limitów dla oczekiwanej ochronie ubezpieczeniowej Kahlenberg RI jako broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny organizuje programy koasekuracji lub/i wykorzystuje w tym celu współpracę z rynkiem Lloyd’sa.

Specjalizujemy się i oferujemy:

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu;

ubezpieczenia Bank Blanket Bonds (banki), OC zawodowe (w przypadku braku ochrony BBB);

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności;

ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego.

W tym segmencie naszych usług tworzymy także programy ubezpieczenia mienia, stanowiącego zabezpieczenie udzielanych przez bank kredytów.