Relacje inwestorskie

Kahlenberg Reinsurance Insurance Spółka Akcyjna działa jako broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny (działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD 66.22.Z), pod aktualnym adresem: 05-092 Dziekanów Polski, ul. Sierżanta Szymczaka 6.

Akta rejestrowe Spółki są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS  0000652986, NIP 7010357776, REGON 146361006. Sygnatura akt Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym – WA.XIV NS – REJ.KRS/20057/20/428.

Kahlenberg Reinsurance Insurance SA o kapitale zakładowym w wysokości 1 382 000,00 zł, opłaconym w całości, jest Spółką nienotowaną na rynku publicznym i nie podlega obowiązkom informacyjnym, wynikającym ze statusu podmiotu uczestniczącego w obrocie giełdowym.

Liczba akcji wszystkich emisji wynosi 2764.

Kahlenberg Reinsurance Insurance działa na podstawie statutu Spółki, sporządzonego 01.12.2016 roku (Repertorium A Nr 6110/2016), z późniejszymi zmianami (07.06.2017 r. i 26.06.2020 r.). Pełny tekst Statutu dostępny jest w siedzibie Spółki: 05-092 Dziekanów Polski, ul. Sierżanta Szymczaka 6.

Spółka Kahlenberg Reinsurance Insurance SA ma nieoznaczony czas działania.

Kahlenberg Reinsurance Insurance SA jako licencjonowany broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz.1881), pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Statutowe organy Spółki

Statut Spółki określa jej reprezentację w następujący sposób:
Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie z prokurentem albo dwaj prokurenci działający łącznie.

Rada Nadzorcza: Witold Krzysztof KURZĘPA – przewodniczący Rady Nadzorczej, Maciej WASĄŻNIK, Monika KOBYLIŃSKA
Zarząd: Wojciech PSZKIT – prezes Zarządu